همین قــــــدر که تو از من دوری !

حســــــین پنـــــاهی ... 
از کتاب منُ نازی  

 

نازی : به خـــدا ایمون داری ؟ 

من (حسین پناهی) : خـــدا  ، تو جوانه ی  انجـــیره !

خــدا  تو چـــشم  پـــروانه س
وقـــتی
 از روزنـــه ی پیله  اولـــین نگاهـــش به جـــهان می اُفته 

خـــدا بزرگـــتر از توصیف انـــبیاست ....!

بام ذهـــن  آدمی  ، حـــیاط خانـــه ی خـــداس

خـــدا به مـــن  نزدیـــکه  

همین  قـــدری که  تـــو  از مـــن  دوری ! 

/ 1 نظر / 27 بازدید