هر ثانیه مدیونتم

حالم خوبه .... خیلی  و اینو مدیون محبت و نگاه خدا هستم

 خدا خیلی دوسم داره   .... چقد عین اسمم خوشبختم 


کار خدا نشد ندارد،

او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند

خواسته هایت را به او بسپار،

او حتما راهی برای رسیدن، به تو نشان خواهد داد…


 

کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم،

از تو می ترسیدیم ...

که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود ،

و آخرت ما آخرت دیگری ... 

کاش ...

 

 

خدایا  شکرت .... 

/ 8 نظر / 99 بازدید
محمد

سلام تولدتون با تاخیر مبارک باشه

محمد

بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش : آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .

محمد

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .

محمد

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

محمد

جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . . کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . .

محمد

اگر درد را احساس کردی زنده ای... اما اگر درد دیگری را احساس کردی انسانی...!

پرچین خاطره

نشناخته را محَرم اسرار نکن قفل دل خود بر همه کَس باز نکن در قلک دل برای آینده ی خویش جز عشق خدا هیچ پس انداز نکن